บริการนักศึกษา

1. ตรวจสอบผลการเรียน

 


แบบฟอร์มต่างๆ 

1. ใบคำร้องทั่วไป

2. ใบลาเรียน

3. แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ สกุล คำนำหน้านาม

4. แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑิตศึกษา

5. แบบขอใบตรวจสอบผลการศึกษา

6. แบบเเจ้งลืมรหัสผ่านใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์


ข่าวสารประชาสัมพันธ์