เกี่ยวกับโครงการฯ  บทความ   
     
  รุ่นที่ 10  
  ชื่อเรื่อง อ่าน
- บริษัท แจ๊คพ็อตเมล่อน จำกัด : กิตติพงษ์ ชุมนุมพร PDF
- การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมะม่วงเบาดอง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรวิชรัชฎิ์  ไกรเทพ  PDF
- นวัตกรรม ระบบล่ามออนไลน์ Application “ LARM ” : ธาดา  อรรถวุฒิศิลป์ PDF
- พฤติกรรมการซื้อสินค้าในสหกรณ์ร้านค้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  : ไข่แก้ว  ชาปะวัง  PDF
- การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการใช้ แอปพลิเคชั่นเกมของผู้สูงอายุ : วรัญญา  ศรีสัตยเสถียร   PDF
- ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์แบบครบวงจร : ปภัสรา ภักดีบำรุง  PDF
- นวัตกรรมกระเป๋าสะพาย  “แบคยูนีค” : วิศรัลยา เจตณรงค์   PDF
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นในการชำระค่าบริการ อินเตอร์เน็ต 3BB ของลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา : สัญชัย วิบูลย์  PDF
- ความคาดหวังของผู้ประกอบการรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับโปรแกรม บัญชีออนไลน์  : ปริศนา  ยอดบริบูรณ์  PDF
- สถานที่บริการอาหารและบันเทิงฮาลาล   : ภาณุการ์   ฤทธิ์โต  PDF
- ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยฮาลาล ด้วยสารสำคัญจากน้ำมันเมล็ดอินทผาลัม : ซัมซัม อัรอูร  PDF
- การทำโฮมสเตย์และฟาร์มปลอดสารเคมี บริษัท ฟาร์มรักโฮมสเตย์ จำกัด : กัญญาภา งามปลั่ง  PDF
- สถานที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร : วชิระ  ชิรวานิช   PDF
- รองเท้าส้นสูงถอดปรับเปลี่ยนส้นรองเท้า : ณฐกร วุ่นเชื้อ   PDF
-
เซรั่มบํารุงผิวหน้า  “วี ออร่า สเปรย์ เซรั่ม” (V-Aura Spray Serum) : พนิดา  ตาดอุไร 
PDF
- นวัตกรรมเส้นผมเสมือนจริง : นิติตา  นาคหาญ  PDF
-  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวและความพึงพอใจต่อรูปแบบ การนำเสนอข่าวผ่านเฟซบุ๊กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร : ภาวิณี น้อยช่างคิด  PDF
- การศึกษาความต้องการซอสมะขามปรุงสำเร็จ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  : นิสากร คชรัตน์  PDF
- ผลิตภัณฑ์ตู้แช่แข็งสำหรับอาหารแช่แข็งสำเร็จรูป :  ณพัฐอร  ปราณีบุตร PDF
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอย : มริสา ชาญชาตรีรัตน์  PDF
- ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเพื่อผิวขาว : ปรัชญา อุทัยโชติรัตน์ PDF
- ความพึงพอใจที่มีต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking)  ของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ : อภิวิชญ์ กัมมารังกูร   PDF
- ปุ๋ยอินทรีย์นาโนชีวภาพผสมสารสกัดเปลือกยูคาลิปตัส ตรา เก็บตะวัน : ไพริน  แก้วมูลนา  PDF
- พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : สุดา  ไพลิน  PDF
- นวตักรรมผลติภัณฑ์เพอื่การพกัผ่อน “Be-lax Drink” : องอาจ ทองเพชรบูรพา PDF
- ข้าวหอมมะลิอบกรอบผสมแก่นตะวัน “HEALTHY  SNACK” : ประกิต  วิสุทธิวิริยากร      PDF
- HerbO2 เม็ดฟู่ดูแลเท้า : ชัญญาพัชญ์ ชาญศิริธนาวัฒน์  PDF
-  ยาสีฟันช่อคูนเรมีดี้ จากตำรับสมุนไพรทันตะมูลา : ศิริพัฒน์ มีทับทิม PDF
- ซิลิกาแอโรเจลจากเถ้าชานอ้อย : พันธ์เกษม พิมพิสาร  PDF
- นวัตกรรมอาหารสุนัขผสมสารสกัดเปลือกมังคุด : พรพุฒ ตังกรัตน์ PDF
- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพประเภทผลไม้ อบแห้งแบบแท่งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร : พงศกร มณีสุวรรณ  PDF
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ของธุรกิจลานตู้คอนเทรนเนอร์ของ บริษัท เอส.อาร์ ดีโป จำกัด : วสินทรา กาญจนสมศักดิ์  PDF
- N&Y Natural & Young เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดเมือกหอยทาก บริษัท เอ็น แอนด์ วาย บายนที จำกัด : กิตินนท์ รุจิณรงค์ PDF
  รุ่นที่ 11  
  ชื่อเรื่อง อ่าน
- ระบบบันทึกข้อมูลภาพเสียงและพิกัดตำแหน่งของยานพาหนะ  : ทิพวรรณ นวลเงิน  PDF
- การพัฒนาระบบสั่งการมาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริยะภายในองค์การ :  กรณีศึกษาบริษัท แพคกอน จำกัด  : เพ็ญวิสาข์  วงศ์อนันต์นนท์  PDF
- การสอนศิลปะกับนักเรียนในชีวิตการเป็นครูศิลปะ  : กนกรัศม์  เพ็ชร์พันธุ์  PDF
- สบู่แผ่นสำหรับทำความสะอาดผิวหน้าและเครื่องสำอางค์  : จิราภรณ์ วิลัยวงค์ PDF
- หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพป้องกันโรคภูมิแพ้จากไรฝุ่น : พงศ์พันธ์ มรรคอนันตโชติ  PDF
- สถานที่ท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ชุมชน บริษัท บ้านน้ำเชี่ยวสตอรี่ จำกัด  : ศักด์สิทธิ์ วรัญโท  PDF
- ร้านยาไดร์ฟทรู  : มทนา อิ่มคล้าย   PDF
- นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมส่ง : ทรรศนีย์ สืบสาย PDF
- การจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับรถจักรยานและอุปกรณ์ เสริมครบวงจรของ ร้านเอ็มแอนด์เอ็น ไบค์ซิเคิล ช็อป  : นางสาวสุภรณ์  อภิชาติประคัลภ์  PDF
- นวตักรรมด้านการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารและให้บริการของ 
บริษัท สยามเอสบีอาร์ จํากัด  : บวร วงศ์วัฒนากานต์ 
PDF
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  : พัชราภรณ์ เลิศนวนิล  PDF
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)  ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  : นันทภรณ์ สำอางค์ศรี  PDF
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมตามสภาพอากาศ : นางสาวกาญจณ์ธารี  บัวคํา  PDF
- นวัตกรรมด้านการทําธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์    : ญาณิศา   โชติพานิช PDF
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดอับและจุดซ่อนเร้นสำหรับผู้ชาย  :อติเทพ บำ เพ็ญสิน PDF
- เครื่องแต่งกายกีฬานาโนจากเส้นใยชาโคล :พาฝัน สังขกรณ์  PDF
- ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโฮมเมดปราศจากน้ำตาล  “Carëver” : วรวุฒิ  สายฟ้า  PDF
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สบู่อาร์แกนออยผสมใยบวบบด : สุพัตรา  ทองสินธุ์  PDF
- นวัตกรรมบริการสมัครวิ่งผ่านแอปพลิเคชั่นอาร์ ยู รัน : พิสิฐ  พรหมกสิกร  PDF
- แป้งน้ำรักษาสิวจากเปลือกมังคุด : ภาณุศักดิ์ สุภา PDF
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เวชสำอางบำรุงผิว ป้องกันแสงแดดและต้านอนมุูลอิสระ : นางจุรีกร  ลรรพรัตน์   PDF
- ระบบป้ายราคาอัตโนมัติ : นางสาวกัญชพร วชิญ์โสภณ PDF
- ครีมพอกหน้าสูตรธรรมชาติ : ลภัสนันท์ อัครเดชชัยพงศ์  PDF
- ผงมะพร้าวน้ำหอมผสมคอลลาเจน (Co-Co Collagen) : นางสาวอมรรัตน์ จานิกร  PDF
-  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กางเกงชั้นในสำหรับสาวประเภทสอง : สุนิษา พลวัน PDF
- การยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชำระเงินผ่าน QR Code : รวิวรรณ  นันตา  PDF
- ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุสําหรับเด็ก : เพชรเกษภรณ์ โชติช่วงรัศมี  PDF
- ตู้หยอดขวดรีไซเคิล : รัสรินทร์  ธีรศรีทวีสิน  PDF
- ครีมลดถุงใต้ตา Perfectly Eye Cream : วารี ต่ายทอง  PDF
- NARI hair powder : นาริฐา ควาน PDF
- บริการตรวจสอบบ้านระหว่างก่อสร้าง : รุ่งศักดิ์  ตั้งโสภณวัชร์  PDF
- นาฬิกาที่สามารถออกแบบสายและเปลี่ยนสายได้เอง : สรรค์ชัย สินประเสริฐ  PDF
- ผลิตภัณฑ์ “อาหารเสริมสุขภาพสำหรับทารกจากปลายข้าวไรซ์เบอรี่” : บุณยวีร์ ธำรงลักษณ์ PDF
 

รุ่น 9

 
  ชื่อเรื่อง อ่าน
- รองเท้าแฟชั่นอรรถประโยชน์ (Functional Fashion Shoes) : คม ธรรมรัตน์ PDF
- รายการวีดิโอออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ (V-Learn channel) : บวร บวรสมบัติ PDF
- ทัศนคติของผู้ซื้อสลากที่มีต่อการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงิน ในเขตจังหวัดนนทบุรี : นิรมล ธีรธราธร PDF
- กล้วยตากปรุงรสเพื่อสุขภาพ (Healthy Natural Solar Dried Banana) : จีรษา แสนราชา PDF
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ M-Banking ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร : พรชนก ทองกร PDF
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ Online E-Business ของการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ สายเรือ CMA CGM : ณิชา อัศดรเดชา PDF
- มีมี่บะหมี่ฮกเกี้ยนกึ่งสำเร็จรูป (Mi-Mie Hokkien Instant Noodle) : ธัญลักษณ์ แซ่จึ่ง PDF
- ผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วแบบตราประทับ (Cute Eyebrow Stamp) : จิรภรณ์ บุญจันทร์ PDF
- คอนกรีตบล็อกมวลเบาที่ผลิตจากเถ้าแกลบ : จุฑาทิพย์ เย็นวนิช PDF
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ทโฟนของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร : กนกวรรณ แก้วดวง PDF
- เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพไลฟ์สตาร์ : ณัฐกานต์ แสนหมื่น PDF
- โมบายแอพพลิเคชั่นเวดดิ้งแพลนเนอร์ไทย : ดวงพร ใบพลูทอง PDF
- ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมสมัครระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member) ของผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร : สมบัติ อุ่นเจริญสกุล PDF
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนากีฬาวินเด์เซิร์ฟสู่มาตรฐานสากล : วัชราภรณ์ ภังคสังข์ PDF
- ไอศกรีมเพื่อสุขภาพดีไอซ์ตี้ : เชาว์ริต ร่มโพธิ์  PDF
- บริการเครื่องเซ่นไหว้แบบครบวงจร : สุจิตรา จิตรโรจนรักษ์ PDF
- บริษัท เลิฟคลิ๊ก เวดดิ้งแพลนเนอร์ จำกัด : ไอศิกา ส่งเสริม PDF
- เครื่องล้างรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ : ธัณยพัฒน์ รัตนไพศาลวรกุล PDF
- พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาออนไลน์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร : นันทวรรณ ปะจันทบุตร PDF
- ระบบทำความสะอาดฟาร์มเลี้ยงหมูอัตโนมัติ : มัตติกา แสนเพียง PDF
- ความต้องการสินค้าและบริการในเส้นทางและสถานีโครงการรถไฟความเร็วสูงของประชาชนที่คาดหมายว่าจะเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงในเขตกรุงเทพมหานคร : สรายุทธ์ สดเสมอ PDF
- ความคาดหวังต่อสวัสดิการของชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาหรือทำงานในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : พิชามญชุ์ วีระคงสุวรรณ PDF
- เครื่องแต่งกายสิริมงคล : วรรณพร ชุ่มอินทร์ PDF
- ระบบจัดการรถเช่า : ธิดาภรณ์ ไชยวงศ์ PDF
- การศึกษาปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอาหารโอทอป (OTOP) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : ชญาภา ประเสริฐสุข PDF
- ระบบตรวจสอบการทำงานของแบตเตอร์รี่ที่ใช้ในระบบไฟฟ้าสำรอง : นันทภัส อัมพวานนท์ PDF
- นวัตกรรมฝ้าเพดานขึงตึง (Stretch Ceiling Innovation) : วีระพล รอดเปีย PDF
- ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุเพื่อการดำรงชีวิตอิสระที่บ้าน : สุรพล จันทร์น้อย PDF
- การศึกษาความพร้อมของสถานพยาบาลในการส่งข้อมูล Thai Ambulatory CaseMix Outpatient data set สำหรับการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : สุรสีห์ จันทร์น้อย PDF