เกี่ยวกับโครงการฯค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รุ่นที่ 14

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

- ศึกษาดูงานภายในประเทศ  179,000.- บาท  แบ่งชำระเป็น 7 งวด 

    งวดที่ 1        จำนวนเงิน  30,000   บาท

    งวดที่ 2        จำนวนเงิน  24,000   บาท

    งวดที่ 3        จำนวนเงิน  24,000   บาท

    งวดที่ 4        จำนวนเงิน  24,000   บาท

    งวดที่ 5        จำนวนเงิน  24,000   บาท

    งวดที่ 6        จำนวนเงิน  24,000   บาท

    งวดที่ 7/1        จำนวนเงิน  24,000   บาท

    งวดที่ 7/2       จำนวนเงิน   5,000  บาท

**ยินดีรับบัตรเครดิต (TMB ผ่อน 0% นาน 3 เดือน)**

การสอบคัดเลือก
1. การสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
2. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร / ค่าสอบคัดเลือก 800  บาท
หมายเหตุ : การสอบสัมภาษณ์ให้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด