เกี่ยวกับโครงการฯค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รุ่นที่ 13

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

- ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  219,000.- บาท  แบ่งชำระเป็น 7 งวด 

    งวดที่ 1        จำนวนเงิน  33,000   บาท

    งวดที่ 2 - 4   จำนวนเงิน  32,000   บาท

    งวดที่ 5 - 6    จำนวนเงิน  30,000  บาท

    งวดที่ 7/1      จำนวนเงิน  25,000  บาท

   งวดที่ 7/2       จำนวนเงิน   5,000  บาท

**ยินดีรับบัตรเครดิต (TMB ผ่อน 0% นาน 3 เดือน)**

การสอบคัดเลือก
1. การสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
2. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร / ค่าสอบคัดเลือก 800  บาท
หมายเหตุ : การสอบสัมภาษณ์ให้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด