เกี่ยวกับโครงการฯรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

ชื่อเต็ม 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรม)
Master of Business Administration Program in Innovation Management
ชื่อย่อ
บธ.ม. (การจัดการนวัตกรรม)
M.B.A. (Innovation Management)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาบังคับทั่วไป (1 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
3. หมวดวิชาแกนบังคับ (24 หน่วยกิต)
4. หมวดวิชาเฉพาะสาขา (12 หน่วยกิต)
5. หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต)
6. สอบประมวลความรู้*

รายละเอียดกระบวนวิชา

1.หมวดวิชาบังคับทั่วไป (1 หน่วยกิต) 
RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมในระดับบัณฑิตศึกษา 1 หน่วยกิต Read more **หมายเหตุ เรียน วันเสาร์อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.** ***วิชาบังคับของ มร.

2.หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (ไม่นับหน่วยกิต)  Read more
BUS 6001 การบัญชีการเงิน (ไม่นับหน่วยกิต) Read more
NVM 6001 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ไม่นับหน่วยกิต) Read more

3.หมวดวิชาบังคับ (24หน่วยกิต) 
BUS 6012 การจัดการการเงิน Read more
BUS 6013 การจัดการการตลาด Read more
BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร Read more
BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ Read more
BUS 7105 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Read more
NVM 7501 นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ Read more
NVM 7502 การจัดการนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ Read more
NVM 7507 กลยุทธ์ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม Read more

4.หมวดวิชาเลือก (12 หน่วยกิต)
NVM 7503 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนวัตกรรม Read more
NVM 7504 การวางแผนธุรกิจด้านนวัตกรรม Read more
NVM 7505 การจัดการและประเมินค่าทรัพย์สินทางปัญญา Read more
NVM 7506 สัมมนาการจัดการนวัตกรรม Read more
NVM 7508 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ Read more

5.หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ ( 3 หน่วยกิต)
NVM 7096 การค้นคว้าอิสระ Read more

6.การสอบประมวลความรู้ (ไม่นับหน่วยกิต) 
NVM 7097 สอบประมวลความรู้ Read more

รายละเอียดการบรรยาย และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม

วันและเวลาการบรรยาย 
วันอาทิตย์ บรรยาย เวลา 08.00 - 18.00 น. 

สถานที่บรรยาย 
ณ อาคารศรีชุม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
2. การอบรมและอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นักศึกษาร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มเพื่อทำโครงการนวัตกรรม 
4. การทัศนศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมในประเทศ / ต่างประเทศ 

ระบบการศึกษา 
การศึกษาใช้ระบบ Modular Block Course System ซึ่งจะเรียนจนจบกระบวนวิชา และสอบวัดผลแล้ว จึงเรียนกระบวนวิชาถัดไป แต่ละกระบวนวิชามีชั่วโมงเรียนรวม 48 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียนรวม 4 ภาคการศึกษา