เกี่ยวกับโครงการฯต่อยอดความคิด ผลิตงานสร้างสรรค์ ทำนวัตกรรมให้เป็นธุรกิจ

"นวัตกรรม" เป็นสิ่งที่เกิดจากความสามารถใน การใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทาง เทคโนโลยีมาสร้างธุรกิจใหม่ หรือต่อยอดธุรกิจเดิมเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ และการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระดับโลก อันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของธูรกิจ และ ระบบเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีกระบวนการเรียนให้มีกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ทันต่อโลกธุรกิจในอนาคต จึงได้จัดตั้ง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม โดยมุ่งสร้างประโยชนเชิงวิชาการให้ทั้งกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ประกอบ การและกลุ่มพนักงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

หลักสูตร MBA INNOVATION เรียนอะไรบ้าง เรียนเเล้วได้อะไรบ้าง    
   
 
      

เหตุผลและวัตถุประสงค์
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้ประกอบการทีมีประสบการณ์และการบริหารทั่วไป ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดการนวัตกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การระดมทุนเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการวิจัยและการพัฒนา ตลอดจนการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้เกิดในปัจจุบันและอนาคต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม จึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

     1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับบริหารให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กร
     2. เพื่อเพิ่มทักษะทางการจัดการนวัตกรรมให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจใหม่
     3.เพื่อสร้างความเป็นผู้นำทางธุรกิจ โดยอาศัยแนวคิดในการเพิ่มมุลค่าของสินค้าและบริการผ่านกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
     4.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่กำลังเผชิญอยู่ และการปรรับตัวในทิศทางที่ถูกต้อง รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

- ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ต้องหลีกหนีจากสงครามราคาและต้องการแตกต่างจากคู่แข่ง 
- ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพธุรกิจหน้าใหม่ หรือ กลุ่ม Start-up
- ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านนวัตกรรมเพื่อเอาไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
- ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางเทคนิคแต่ไม่ทราบว่าจะต่อยอดธุรกิจอย่างไร
- ธุรกิจที่อยู่ช่วงปลายของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

หลักสูตร MBA INNOVATION 

ให้ความสำคัญกับการสอนนักศึกษาในการเปลี่ยนวิธีคิด (Mind-set) ไม่ใช่การสอนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักประดิษฐ์ 

**หากแต่เน้นในการประยุกต์องค์ความรู้จากนักประดิษฐ์ หรือความคิดที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดให้ธุรกิจ**

- Bring People together
- Share ideas
- Create Solution to the real world situation

*** ปรับเปลี่ยนวิธีคิดสู่ประเทศไทย 4.0"***


** ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดการเรียนการสอน หากมีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 30 คน **

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม 
ภาษาอังกฤษ : Master of Business AdministrationProgram inInnovation Management


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ชื่อเต็ม      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรม) 
                                        Master of Business Administration (Innovation Management)

      ชื่อย่อ      บธ.ม. (การจัดการนวัตกรรม) 
                                        M.B.A. (Innovation Management)

*** หลักสูตรนี้ ผ่านการรับรองจาก ก.พ. ****